Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019

Objavljen je JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V MONG V LETU 2019.
Razpisno dokumentacijo in obrazce dobite na spletni strani Mestne občine Nova Gorica:
https://www.nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/2019031113402317/

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis za šport – NE ODPIRAJ, do vključno 29. marca 2019 do 10.00 ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 29.03.2019 do 10. ure prispe na naslov mestne občine oziroma je vložena v njeni sprejemni pisarni (soba 36/I).