Predstavitev

Športna zveza Nova Gorica je kot predhodnica Javnega zavoda za šport dolgo vrsto let koordinirala in izvajala programe športa. Z ustanovitvijo Javnega Zavoda za Šport dne 14.2.1997, ki ga je ustanovila skupaj z Mestno občino Nova Gorica se je njena vloga spremenila, programi so se razdelili, ostalo pa je prepletanje aktivnosti, ne nazadnje tudi s skupno strokovno službo.

Povezava obeh ustanoviteljev je smiselna in izjemno učinkovita. To je še toliko bolj pomembno po spremembi odloka o ustanovitvi JZŠ – ustanovitelj je samo MONG (leta 2002). Športna zveza pa ohranja mesto strokovne sodelavke in koordinatorke v pripravi Letnega programa športa in izvedbi skupnih športnih programov in je kot nepogrešljivi povezovalec športnih društev in klubov, skratka- je pomemben del upravljanja športa, kot predstavnik civilne sfere.

Izjemno dobro sodelovanje s Športnim zavodom in profesionalno opravljanje strokovnih in tehničnih nalog za Športno zvezo, je bil v preteklosti dober način za učinkovito delo obeh institucij v tem segmentu koordiniranja programov športa.

Vse to kaže, da je športni program neločljiva celota, ki zahteva odgovorno, strokovno - organizacijsko in materialno sodelovanje. Z ustreznimi rešitvami, v okviru dogovorjenih skupnih programov in z ustreznim sofinanciranjem programov, bomo dosegli višjo raven koordinacije izvedbe in učinkovitosti delovanja.

Na osnovi Pravilnika in meril za sofinanciranje športnih programov v MONG Športni zavod in Športna zveza Nova Gorica ne kandidirata na razpis za sofinanciranje programov športa, zato za sofinanciranje skupnega programa športa uporabljamo naslednje sklepe in pridobivamo sredstva iz več virov:

  • Mestna občina Nova Gorica iz proračunskih sredstev sofinancira dogovorjeni skupni program športa ( v okviru JZŠ nova Gorica), na osnovi potrjenega Letnega programa športa v Mestni občini
  • OKS-ZŠZ sofinancira delovanje Regijske pisarne za Severno Primorsko
  • Skupni letni program športa je razdeljen na naloge, ki jih ločeno in skupaj opravljata Športni zavod in Športna zveza

Športna zveza Nova Gorica je krovna športna organizacija v Mestni občini Nova Gorica in opravlja skupne naloge, ki so vezane na medklubsko usklajene programe in aktivnosti. Na tak način je Športni Zvezi omogočeno delovanje kot pravni osebi, kandidiranje za sredstva iz državnega proračuna in fundacije ter ne nazadnje tudi sponzorsko zbiranje sredstev.